eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2006 : Penetapan Kadar Keraian Rasmi Pejabat Bagi Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Popular

By 266 downloads

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memberi panduan bagi penetapan kadar keraian rasmi pejabat yang boleh dibelanjakan bagi sesuatu mesyuarat/program/majlis di Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM).

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2006 : Garis Panduan Tatacara / Dasar Pelaksanaan Penggunaan Peruntukan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara Popular

By 284 downloads

Garis panduan Tatacara/Dasar Pelaksanaan Penggunaan Peruntukan Perjalanan Tugas Rasmi ke Luar Negara ini adalah sebagai panduan dan rujukan kepada pegawai-pegawai Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia dalam mengemukakan permohonan perjalanan tugas rasmi luar negara bagi mendapatkan kelulusan Pegawai Pengawal.

Garispanduan ini telah diluluskan di Mesyuarat Belanjawan Bil. 3/2006 pada 27 Jun 2006.