eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2009 : Garis Panduan Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) 2010 Dan 2011 Popular

By 397 downloads

Tujuan pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk memberi garispanduan kepada Fakulti/Jabatan/Pusat [selepas ini dipanggil Pusat Tanggungjawab (PTJ)] dalam menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) 2010 dan 2011.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2009 : Penurunan Kuasa Pegawai Pengawal Bagi Menjalankan Tugas Pengurusan Kewangan Di Peringakt Pusat Tanggungjawab (PTJ) Popular

By 1162 downloads

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan penurunan kuasa oleh Pegawai Pengawal Universiti Malaysia Pahang (UMP) kepada semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi menjalankan tugas pengurusan kewangan di peringkat PTJ masing-masing.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2009 : Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti Malaysia Pahang Popular

By 445 downloads

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tentang Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti Malaysia Pahang.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2009 : Kemudahan Kad Korporat Universiti Malaysia Pahang Popular

By 421 downloads

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tentang kemudahan kad korporat yang disediakan di Universiti Malaysia Pahang untuk kemudahan Ahli Pengurusan Universiti termasuk Dekan/Ketua Jabatan.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 5 Tahun 2009 : Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2009 Popular

By 132 downloads

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Univesiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 Disember 2009.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 6 Tahun 2009 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2010 Popular

By 150 downloads

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh-tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2010.